Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-30/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca i 5 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152- 30/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca i 5 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca i 5 lipca 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

X/91/04

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o./

Wydział   Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

X/92/07

Nadanie Regulaminu Straży Miejskiej

Straż Miejska

X/93/07

powołanie Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnikach

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

X/94/07

udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/95/07

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/96/07

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Chwastnica

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/97/07

wyrażenia zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/ OSiR

X/98/07

uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/99/07

uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r.

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/100/07

przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

X/101/07

udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

X/102/07

udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

X/103/07

zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2007-2010

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

X/104/07

zmiana planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

X/105/07

udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

Skarbnik Miasta i Gminy

X/106/07

zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

X/107/07

zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca i 5 lipca 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat