Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 listopada 2007r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców , oznaczonej numerem działki 361/2 o pow. 838 m2, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8, na kwotę 122.900,- zł (sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VII/70/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku nieruchomość zabudowana, położona w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 – działka nr 361/2, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 29 października 2007r. wynosi 122.900,- zł (sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec