Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2007 r.


w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1447; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2007 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 4 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa
z przeznaczeniem na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych.

§ 2. Wysokość kwoty dla każdego sołectwa, określonej zgodnie z § 1 przedstawia tabela, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest wyłącznie sołtys, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.
  2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić łączną kwotę wraz z jej podziałem na poszczególny rodzaj wydatków, cel, adresata zakupów lub usług oraz termin  i miejsce imprezy.
  3. Sołtysi obowiązani są do składania wniosków w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem dokonania zakupów lub usług.

§ 4.

  1. Sołtys zobowiązany jest do wydatkowania przyznanych środków, o których mowa  w § 2, zgodnie z przedłożonym harmonogramem wydatków na bieżący rok.
  2. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem, o którym mowa w ust.1, Sołtys zobowiązany jest zgłosić osobiście w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, nie później niż  7 dni przed planowanym terminem dokonania zakupów lub usług.

§ 5. W uzasadnionym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odmówić przyznania wnioskowanych środków.

§ 6. Wprowadza się odpowiedzialność materialną sołtysów za środki trwałe zakupione  z budżetu Gminy na potrzeby sołectwa, poprzez podpisanie stosownej umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3.

§ 7.

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia sprawozdania z każdej zorganizowanej ze środków funduszu sołeckiego imprezy, pod rygorem zablokowania dalszych środków, którego wzór stanowi załącznik Nr 4.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

§ 8. Płatności za towary lub usługi wskazane we wnioskach sołtysów realizowane są przelewem po uprzednim wystawieniu przez Urząd Miasta i Gminy pisemnego zlecenia lub zamówienia.

§ 9. Informacja na temat wykorzystanych środków z funduszu sołeckiego przekazywana jest sołtysom w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§ 10. Przyznany fundusz sołecki należy wykorzystać do 20 grudnia 2007 roku. Środki niewykorzystane nie przechodzą na rok następny.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA
w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

Wspieranie społeczności wiejskich jest obowiązkiem Gminy i dlatego co roku   w budżecie zabezpiecza się kwotę na bieżące potrzeby kulturalne sołectw,  a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych. Przyznana kwota jest określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectwa i wynosi 4 zł na jednego mieszkańca. W celu ujednolicenia sposobu wnioskowania, realizowania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego przyjmuje się zasady dysponowania tym funduszem.

Sporządziła:
Barbara Lefik