Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 250, położonej w obrębie Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 250, położonej w obrębie Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;  z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 250  o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 89 i 90, na kwotę - 1.760,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/114/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Bartkowo, oznaczoną nr działki 250, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 89  i 90, w związku z planowanym przez nabywców, wykonaniem zbiorników wodnych – stawów rybnych na przedmiotowych działkach.
Wartość rynkową, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił  w operacie szacunkowym sporządzonym dla działki nr 250 na kwotę 1.760,- zł.
Do ceny gruntu rolnego nie dolicza się podatku VAT, zgodnie z art. 43, ust.1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 400,-zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska