Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 28 listopada 2007 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0151-36/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzam następujące zmiany:

  1. w pkt. 1 lit. f „kupony podarunkowe” w rubryce „Wysokość dopłat indywidualnych” dodaje się zapis w brzmieniu: „ ponad 2000 zł do 0,4 % p.o.”
  2. pkt. 2 podpunkt 1) „zabawa Mikołajkowa dla dzieci i zakup paczek” rubryka „Wysokość dopłat indywidualnych” otrzymuje brzmienie: „dochód na 1/os do 2000 zł - paczka o wartości nie przekraczającej 100 zł, dochód ponad 2000 zł - paczka o wartości nie przekraczającej 90 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zaobserwowany wzrost cen towarów i usług na rynku spowodował wyższe stałe obciążenia finansowe w rodzinie. Do przyznawania świadczeń socjalnych przyjmuje się dochód brutto w przeliczeniu na 1 członka w rodzinie, który wzrósł na skutek podwyżek płac w zakładzie pracy, nie oznacza to jednak wzrostu stopy życiowej w danych gospodarstwach domowych. Biorąc pod uwagę powyższe, dodanie jednego progu dochodowego umożliwi przyznanie zróżnicowanych kuponów podarunkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim uprawnionym pracownikom, emerytom i rencistom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  Druga zmiana dotyczy zróżnicowania paczek dla dzieci pracowników i jest podyktowana opublikowaną interpretacją obowiązujących przepisów dotyczący gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obowiązujące przepisy uzależniają wysokość każdego świadczenia a więc również paczek dla dzieci od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Sporządziła:
Anna Wójciak

 

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS:
Mariusz Andrusewicz
Mariusz Tarka
Anna Wójciak