Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-50/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-50/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 122.403 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 18.060
80101  

Szkoły podstawowe

18.060

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18.060
 
852     Pomoc społeczna 2.392
  85278  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.392

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.392

 

   
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 101.951
85415  

Pomoc materialna dla uczniów

101.951

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 
OGÓŁEM 122.403

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 414.903 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
750     Administracja publiczna 290.000
75023  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

280.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50.000
4300

Zakup usług pozostałych

200.000
4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

30.000
75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412  

Ochotnicze straże pożarne

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

2.500
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 101.951
85415  

Pomoc materialna dla uczniów

101.951

3240

Stypendia dla uczniów

101.951
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 15.060
80101  

Szkoły podstawowe

15.060

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12.560
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.190
4120

Składki na Fundusz Pracy

310
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 3.000
80101  

Szkoły podstawowe

3.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.500
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

440
4120

Składki na Fundusz Pracy

60
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852       Pomoc społeczna 2.392
85278  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.392

3110

Świadczenia społeczne

2.392
OGÓŁEM 414.903

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 292.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE  
750     Administracja publiczna 80.000
75023  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

80.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

80.000
 
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412  

Ochotnicze straże pożarne

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500
 
758       Różne rozliczenia 210.000
75818  

Rezerwy ogólne i celowe

210.000

4810

Rezerwy

210.000
OGÓŁEM 292.500

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 50.000 zł – przenoszone środki finansowe przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzących nadzór nad mini-telecentrami;
  • 30.000 zł – przenoszone środki  finansowe przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
  • 200.000 zł – w wyniku realizacji projektu „Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” na początku roku zostały wydatkowane środki finansowe na realizację w/w zadania w związku z powyższym dodatkowe środki, pochodzące z rezerwy ogólnej gminy, przeznacza się na zabezpieczenie bieżących potrzeb UMiG w zakresie usług;
  • 10.000 zł – dodatkowe środki, pochodzące z rezerwy ogólnej gminy, przeznacza się na promocję gminy a w szczególności na przyjęcie delegacji zagranicznej w związku z obchodami „Dni Gryfina 2007”;

Dział 754

  • 2.500 zł - przenoszone środki  finansowe przeznacza się na sfinansowanie wydania książki pt. „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gryfino”;

Dział 801

  • 18.060 zł – dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2007) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r. dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie (15.060 zł) i Szkoły Podstawowej w Żabnicy (3.000 zł);

Dział 852

  • 2.392 zł - dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2007) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań finansowych wynikających z uchylenia przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze decyzji odmownych w sprawie przyznania pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r., wydanych przez ośrodki pomocy społecznej w 2006r. tytułem realizacji zapisów rozporządzeni a Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109);

Dział 854

  • 101.951 zł - dodatkowe środki, pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk