Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 220, poz. 1600) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Pani Ewy Niewiadomskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
  2. Helena Szuszkiewicz- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor szkoły,
  4. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert,
  5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)) organ prowadzący szkoły lub placówki powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego W skład komisji wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj