Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-95/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-95/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2007 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie ks. Sebastiana Kubińskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor gimnazjum,
 4. Danuta Tondryk – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie Pani Anny Dubik-Galickiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor gimnazjum,
 4. Danuta Tondryk – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie Pani Marioli Wiater, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Helena Gęślowska – dyrektor szkoły,
 4. Jolanta Lejman – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły lub placówki powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj