Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym Wełtyń II, Nowe Czarnowo oraz w obrębie 4 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2007r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym Wełtyń II, Nowe Czarnowo oraz  w obrębie 4 m. Gryfino.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz 1600 i 1601) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami:

  • nr 463/6 o pow. 390 m2, położona w obrębie geodezyjnym nr 4 m. Gryfino stanowiąca tereny komunikacyjne przeznaczone na drogi gminne, na kwotę 14.455,00 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych). Kwota odszkodowania obejmuje wartość gruntu w wysokości 4.719,00 zł oraz wartość części składowych znajdujących się na gruncie w wysokości 9.736,00 zł.
  • nr 103/3 o pow. 398 m2, położona w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo stanowiąca teren przeznaczony pod drogę gminną w klasie L, na łączną kwotę 8.907,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych) tj. po 4.453,50 zł za udział 1/2 części przejęty w przedmiotowej nieruchomości. Odszkodowanie obejmuje wartość gruntu.
  • 215/23 o pow. 804 m2, 215/9 o pow. 835 m2, 215/16 o pow. 963 m2 położone w obrębie Wełtyń II, stanowiące tereny przeznaczone pod ulice lokalne dwukierunkowe na łączną kwotę 94.479,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) tj. 34.967,00 zł za działkę nr 215/16, 30.319,00 zł za działkę nr 215/9, 29.193,00 zł za działkę nr 215/23. Odszkodowanie obejmuje wartość gruntu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wyceny szacunkowe w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działek przejętych z mocy prawa na własność Gminy Gryfino. W dniu 18 lipca 2007 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości. Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości. W przedmiotowej sprawie spisane zostały stosowne protokoły uzgodnień.

Sporządziła:
Żaneta Snoch

Zastępca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk