Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-115/05 z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 stycznia 2007r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-115/05 z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 55, poz.1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 0151-115/05 z dnia 19 sierpnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 7.1 otrzymuje brzmienie:
    „ Komisja dokonuje kwalifikacji wniosku na liście mieszkaniowej na podstawie punktacji stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXVI/466/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 55 poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) oraz załączników do Regulaminu.”
  2. Zmienia się treść załącznika Nr 6   i   załącznika Nr 7 do Regulaminu Komisji Mieszkaniowej, które przyjmują brzmienie jak załączone do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz.1246) Burmistrz powołał Komisję Mieszkaniową oraz określił jej skład.
Tryb pracy i wzory dokumentów na bazie których Komisja Mieszkaniowa realizuje swoje zadania określił Zarządzeniem Nr 0151-115/05 z dnia 19 sierpnia 2005r.
W związku z tym, iż wyżej wymieniona uchwała regulująca kwestie gospodarowania zasobem mieszkaniowym uległa zmianie (Dz. U. Zacho. Nr 31 poz. 541 z 2006r.) należy skorygować podstawę prawną w Regulaminie Komisji Mieszkaniowej i wprowadzić powyższą zmianę.

sporządziła:
Janina Major