Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-171/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radziszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-171/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radziszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 30/2 o powierzchni 2,0384 ha, położonej w obrębie Radziszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 514.560,00 zł + podatek VAT ( 22% ) w wysokości 113.203,20 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 30/2 o powierzchni 2,0384 ha, położonej  w obrębie Radziszewo, wystąpił z wnioskiem o jej nabycie na własność. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu”.  Uchwałą Nr XIV/120/07z dnia 4 października 2007 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 30/2 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego. Przepisy wyżej wymienionej ustawy stanowią, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy, a w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetragowej, jej cena nie może być niższa od tej wartości. Ponadto, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana użytkownikowi wieczystemu, to na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży. Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki 30/2 na kwotę 1.652.939 zł  a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 1.138.379 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki wynosi 514.560 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 113.203,20 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto  w wysokości 627.763,20 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska