Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-75/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151-75/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2007r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708 Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 13 – lokal nr 1, na kwotę 94.552,32 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze).

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 13 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców.  Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 23 maja 2007r. wynosi 93.920,- zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).  Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 632,32 zł (sześćset trzydzieści dwa złote i trzydzieści dwa grosze), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 20 czerwca 2007r. wpłaconego przez Gminę.  Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec