Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151–18/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2007r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 324.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 226.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226.000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 226.000
710     Działalność usługowa 90.000
71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 90.000
4300 Zakup usług pozostałych 90.000
926     Kultura fizyczna i sport 8.900
92601   Obiekty sportowe 8.900
4260 Zakup energii 8.900
OGÓŁEM 324.900

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 324.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 226.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226.000
4300 Zakup usług pozostałych 226.000
710     Działalność usługowa 90.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 90.000
4300 Zakup usług pozostałych 90.000
926     Kultura fizyczna i sport 8.900
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.900

OGÓŁEM

324.900

§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie   z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-18/07
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 stycznia 2007r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000   R.KLECHA
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000  
4270 Zakup usług remontowych 5.000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5.000 E.KUBIAK
75412   Ochotnicze straże pożarne   5.000
4270 Zakup usług remontowych   5.000

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w kwotach wydatków dokonuje się ze względu na prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków przeznaczonych na:

Dział 700

  • 226.000 zł - nabycie udziałów pracowniczych od pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie, zgodnie z zawartą umową prywatyzacyjną;

Dział 710

  • 90.000 zł – prace geodezyjne, w tym na opracowanie i roboty geodezyjne niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

Dział 926

  • 8.900 zł – opłatę za media (dot. 2006r.) na obiektach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Gryfinie

Zmiana dysponenta związana jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków przeznaczonych na remonty remiz strażackich, które winny być w dyspozycji Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk