Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 3 m. Gryfino – działka nr 180/8.

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2007r.
 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 3 m. Gryfino – działka nr 180/8.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości zabudowanej w związku z realizacją roszczenia osoby fizycznej, oznaczonej numerem działki 180/8 o pow. 55 m2, położonej w obr. 3 m. Gryfino - ul. Bol. Chrobrego na kwotę 119.709,- zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych), w tym: pawilon handlowy stanowiący własność osoby fizycznej – 115.545,- zł, działka – 4.164,- zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 180/8 o powierzchni 55 m2, położona w obr. 3 m. Gryfino zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 49,97 m2.
Właścicielem działki jest Gmina Gryfino. Na przedmiotowej działce p. Dariusz Baszak, jako dzierżawca gruntu wybudował z własnych środków pawilon handlowy.
W planie zagospodarowania przestrzennego m. Gryfino – rejon Stare Miasto1, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15.11.2001r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino-rejon Stare Miasto 1, pawilon wybudowany przez p. Baszaka przeznaczony jest do rozbiórki.  Zgodnie z przepisem art. 208 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie fizycznej przysługuje roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, która do dnia 5 grudnia 1990r. uzyskała ostateczną decyzję lokalizacyjną lub pozwolenie na budowę na nieruchomości stanowiącej własność Gminy.  Właściciel pawilonu spełnia w/w przesłanki oraz złożył w terminie stosowny wniosek.
Wobec powyższego Gmina zobligowana jest do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 180/8 o powierzchni 55 m2 oraz nieodpłatnego przeniesienia pawilonu handlowego na rzecz p. Dariusza Baszaka.  Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 28 marca 2007r. wynosi 119.709,- zł ( sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych). Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. 
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec