Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 41 ust. 3 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r.  Nr 128, poz. 1401; z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001 ; Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298; Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225) oraz pkt 3.1 Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1  do uchwały nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r.  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarządzam  co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w   Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Komisji – Ewa Urbańska,
 3. Członek Komisji – Janusz Osicki,
 4. Członek Komisji – Maria Podleśna,
 5. Członek Komisji - Aleksandra Wiśniewska,
 6. Członek Komisji – Stanisław Szuflak,
 7. Członek Komisji – Zygmunt Łuksza, 
 8. Członek Komisji - Krystyna Ostrówka, 
 9. Członek Komisji – Elżbieta Żukowska - Walczyk,
 10. Członek Komisji – Danuta Przedmojska,
 11. Członek Komisji – Józefa Łodykowska,
 12. Członek Komisji – Małgorzata Serafin,
 13. Członek Komisji – Andrzej Chrzanowski”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Regulamin działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta  i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 przyjęty został uchwałą nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004r. Zgodnie z zapisem rozdziału 3 ww. Regulaminu  w skład Komisji wchodzi od 9 do 15 osób. Osoby powołane w skład Komisji składają się z przedstawicieli określonych – wymienionych w Regulaminie grup zawodowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. W związku z wnioskiem Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zmniejszenia ilości członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie oraz zmianą osoby reprezentującej organizację pozarządową „Caritas” zasadnym jest zmiana zarządzenia.

Sporządziła:
Ewa Urbańska