Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej .

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2007 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Skrouba - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Krzysztof Czosnowski – Sekretarz Komisji
  4. Iwona Cehak– Członek Komisji
  5. Wiesław Makay – Członek Komisji

§2 Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wprowadzony zarządzeniem Nr 0151-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r.

§3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna działa na podstawie zarządzenia Nr 0151-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z regulaminem pracy komisji skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnią kadencję. W związku z upływem kadencji komisji powołanej zarządzeniem Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. powołuje się komisję w składzie określonym niniejszym zarządzeniem na trzyletnią kadencję.