Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-133/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia gruntów gminnych położonych w Gryfinie do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

ZARZĄDZENIE NR 0151-133/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2007 r.


w sprawie wyznaczenia gruntów gminnych położonych w Gryfinie do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprzedaż kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, w dniach 29.10.2007 r. – 02.11.2007 r., na gruntach gminnych może odbywać się na niżej wskazanych lokalizacjach:

  • część Placu Barnima – dz. nr 173/1,
  • parking przy cmentarzu (od strony ul. H.Kołłątaja) – dz. nr 168/1,
  • parking przy Bibliotece Publicznej (ul. Kościelna) – część dz. nr 201.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zbliżającym się Dniem Święta Zmarłych należy ustalić tereny stanowiące własność Gminy Gryfino, położone na terenie miasta Gryfino, na których może być prowadzona sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z tym dniem. Podobnie jak w latach poprzednich terenami tymi są:

  • część Placu Barnima (dz.nr 173/1)
  • parking przy Bibliotece Publicznej (część działki nr 201)
  • parking przy ul. H.Kołłątaja (dz. nr 168/1).

Na wyznaczonych lokalizacjach dopuszcza się handel kwiatami i innymi akcesoriami  w dniach 29.10.2007 – 02.11.2007 r. (włącznie).
Dzienna opłata targowa z tytułu sprzedaży kwiatów i zniczy wynosi 5,20 zł i ustalona została uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVII/374/04 z dnia  28 października 2004 r.
Zgodnie z uchwałą Rady nr XV/224/03 z dnia 4 grudnia 2003 r., zmienioną uchwałą nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., inkasentem opłaty targowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
K.Lamperska