Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 47.970

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47.970
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 47.970
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 47.970

OGÓŁEM

47.970

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 94.834

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47.970
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 47.970
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.085
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.445
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.640
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 37.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 9.864
92601   Obiekty sportowe 9.864
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.864
OGÓŁEM 94.834

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 46.864

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 37.000
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14.000
4260 Zakup energii 5.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE

926     Kultura fizyczna i sport 9.864
92601   Obiekty sportowe 9.864
4270 Zakup usług remontowych 9.864

OGÓŁEM

46.864

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 47.970 zł – zmian dokonuje się w związku z Decyzją Nr 146/2007 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 października 2007r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Dział 754

  • 37.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP;

Dział 926

  • 9.864 zł - przesunięć środków budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup wiat stadionowych;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk