Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2007 r.


w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na okres 3 lat, lokal nr 9 o powierzchni użytkowej  8,70 m2, znajdujący się w budynku położonym w Gryfinie przy ul. 1 Maja  nr 10, z przeznaczeniem na cele biurowe.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2007 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wystąpił z wnioskiem o udostępnienie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, dla pracownika-doradcy, który obsługuje rolników z terenu Gminy Gryfino, w związku z likwidacją z dniem 1 marca br. biura Ośrodka mieszczącego się dotychczas w budynku przy ul. Szczecińskiej Gryfinie i przeniesienia go do Bani. W celu ułatwienia kontaktu rolników z terenu Gminy Gryfino z doradcą, przewidziane są dyżury doradcy raz lub dwa razy w tygodniu. Wobec powyższego niezbędne jest pozyskanie lokalu odpowiedniego dla tego celu. W związku z tym, że w budynku UMiG brak jest obecnie wolnych pomieszczeń, które mogłyby być przeznaczone na ten cel, zaproponowano użytkowanie, na zasadzie użyczenia, lokalu nr 9 o powierzchni użytkowej 8,70 m2, znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Gryfino, położonym w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 10.
Administratorem budynku jest Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie.
W/w jednostka wyraziła zgodę na przejęcie przedmiotowego lokalu na zasadzie użyczenia.
Zgodnie z ustaleniami, użyczenie dotyczy jedynie faktu korzystania z lokalu, natomiast Ośrodek zobowiązany będzie do pokrywania z własnych środków, opłat związanych z dostawą mediów i innych tego typu opłat.
W związku z tym, że fizyczne zajęcie lokalu nastąpiło z dniem 15 marca 2007 r. z tą datą należy spisać umowę użyczenia.

Sporządziła:
K.Lamperska