Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2007 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2007 r.


w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,  Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej użytkownikom wieczystym niżej wymienionych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona:

  • działka 97 o pow. 741 m2 (udział do 1/2 części)
  • działka 242 o pow. 778 m2 (udział 19/1000 części)

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2007 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Bonifikata w opłacie rocznej ustalana jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami). Przysługuje osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.  Z wnioskiem o przyznanie bonifikaty zwrócili się użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gryfina, przeznaczonych i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Przedłożyli niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2006. Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie. Bonifikata udzielona zostaje tylko w 2007 r.

 

Naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Teresa Drążek
 

Sporządziła:
Ż. Snoch