Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-182/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-182/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

po uzyskaniu pozytywnej opinii  Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   25.486 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 6.584
80101   Szkoły podstawowe 6.584
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.584
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 8.649
80101   Szkoły podstawowe 8.649
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.649
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.253
85401   Świetlice szkolne 10.253
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.253
OGÓŁEM

 25.486

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  25.486 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
801     Oświata i wychowanie 15.233
80101   Szkoły podstawowe 15.233
4810 Rezerwy 15.233
 
854     Oświata i wychowanie 10.253
85401   Świetlice szkolne 10.253
4810 Rezerwy 10.253
OGÓŁEM 25.486

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 6.584 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie  z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w miesiącu grudniu 2007r. (kserokopia wniosku w załączeniu);
  • 8.649 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie  z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w miesiącu grudniu 2007r. (kserokopia wniosku w załączeniu);

Dział 854

  • 10.253 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie  z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w miesiącu grudniu 2007r. (kserokopia wniosku w załączeniu);

Sporządziła:
Jolanta Staruk