Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-177/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-177/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego oznaczonej numerem działki 35/6 o powierzchni 0,0764 ha na kwotę 12.086,00 zł (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2005 r. wydana została decyzja nr BMP.PP-7331-CP/01-5/5/05 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej między innymi na działce 35/3 położonej w obrębie Żórawki.
W celu realizacji inwestycji Rada Miejska w Gryfinie podjęła w dniu 22 lutego 2007 r. uchwałę Nr IV/42/07 w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne  w drodze wykupu części nieruchomości przeznaczonej na realizację w/w zamierzenia. Dokonano podziału nieruchomości 35/3 w wyniku, którego wydzielona została działka 35/6 o powierzchni 0,0764 ha przeznaczona na realizację celu publicznego. W dniu 11 grudnia 2007 r. spisany został protokół pomiędzy Gminą Gryfino, a właścicielką nieruchomości w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Gminę przedmiotowej nieruchomości. Właścicielka wyraziła chęć zbycia przedmiotowych nieruchomości za cenę wynikającą z operatu szacunkowego.

Sporządziła:
Żaneta Snoch