Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2007r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381); zarządzam, co następuje:

po uzyskaniu pozytywnej opinii  komisji do spraw budżetu

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 200.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000
90002 Gospodarka odpadami 200.000
6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000

OGÓŁEM

200.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 200.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000
90002 Gospodarka odpadami 200.000
4810 Rezerwy 200.000
OGÓŁEM

200.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planach wydatków dokonuje się na wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Dział 900

  • 200.000 zł – przenoszone środki  finansowe przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego PUK Sp. z o.o. celem dofinansowania do zakupu używanej kruszarki szczękowej do kamienia i betonu.

Sporządziła:
Milena Świeboda