Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2007r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.100
90095 Pozostała działalność 2.100
4260 Zakup energii 2.100
OGÓŁEM 2.100

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.100
90095 Pozostała działalność 2.100
4300 Zakup usług pozostałych 2.100

OGÓŁEM

2.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 2.100 zł – zmian w kwotach wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za energię elektryczną.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk