Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

ZARZĄDZENIE NR 0151- 87/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lipca 2007 rokuw sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 75 poz. 1205 z dnia 22 czerwca 2007 roku)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis określony  załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
Załącznik do Zarządzenia Nr 0151- 87/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lipca 2007 roku


UZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia określa wzór wniosku wymaganego od przedsiębiorcy ubiegającego się o skorzystanie z powyższej pomocy.
Projektowane zarządzenie spełnia obowiązek nałożony na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ww. uchwale.

Sporządził
Krystian Kosiński