Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-129/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 października 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-129/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 października  2007r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791), zarządzam co następuje

po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 96.342 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 45.205
80101   Szkoły podstawowe 45.205
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.205
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 395
80101   Szkoły podstawowe 395
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.980
85401   Świetlice szkolne 10.980
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.980
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 7.154
80101   Szkoły podstawowe 7.154
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.154
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.994
85401   Świetlice szkolne 3.994
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.994
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 8.142
80101   Szkoły podstawowe 8.142
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.142
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 20.472
80110   Gimnazja 20.472
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.472
OGÓŁEM 96.342

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  96.342 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 81.368
80101   Szkoły podstawowe 60.896
4810 Rezerwy 60.896
80110 Gimnazja 20.472
4810 Rezerwy 20.472
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.974
85401   Świetlice szkolne 14.974
4810 Rezerwy 14.974
OGÓŁEM 96.342

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planach wydatków dokonuje się na wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino (kserokopie wniosków w załączeniu).

Sporządziła:
Jolanta Staruk