Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-60/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr 367/1 i 367/2, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0151-60/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr 367/1 i 367/2, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w wysokości:

  • działki nr 367/1 o pow. 133 m2, na kwotę 5.916,-zł + VAT 22% - 1.301,52 zł,
  • działki nr 367/2 o pow. 105 m2, na kwotę 4.670,-zł + VAT 22% - 1.027,40 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej nr działki 367, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr 358,359,360 i 361. W wyniku podziału geodezyjnego wydzielone zostały działki nr 367/1 o pow.  133 m2 i 367/2 o pow. 105 m2.
Wartość rynkową w/w nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych dla działki:

  • nr 367/1 na kwotę 5.916,- zł, do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% - 1301,52 zł,
  • nr 367/2 na kwotę 4.670,-zł + VAT 1.027,40 zł.

Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 2.420,-zł każdy).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Sporządziła:
J. Woldańska