Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2007 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337/ oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 21/4  o pow. 2157 m2 (KW 19761) i 21/21 o pow. 1420 m2 (KW 31543), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5760/2007  z dnia 12.06.2007r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Cezarego Borysa Potaman, w Szczecinie, przy ul. 5-go Lipca nr 9/1, pomiędzy Krzysztofem i Teresą Kida  a Romanem i Grażyną Gwozdowicz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. Krzysztof i Teresa Kida są użytkownikiem wieczystym działek nr 21/4 o pow. 2157 m2 i 21/21 o pow. 1420 m2, położonych w obrębie 2 m. Gryfino. Aktem notarialnym Rep. A 5760/2007 z dn. 12.06.2007 r. Robert Kida w imieniu Krzysztofa i Teresy Kida zawarł z Romanem i Grażyną Gwozdowicz warunkową umowy sprzedaży działek nr 21/4 i 21/21 za cenę 300.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.  Ze względu na wysoką cenę działek, toczącą się egzekucję z nieruchomości oraz hipoteki przymusowe wpisane do KW, nabywanie ich na mienie gminne jest nieekonomiczne.

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
J. Woldańska