Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-79/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-79/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 lipca 2007 r.


w sprawie użyczenia nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie Gryfińskiemu Domowi Kultury, na okres 3 lat,  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w obrębie Dołgie, obejmującą działkę gruntu nr 34/6 o powierzchni 0,1037 ha oraz budynek świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (placówki filialnej).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gryfiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Gryfino. Zgodnie ze statutem nadanym uchwałą nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 10 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1669) instytucja ta posiada placówki filialne, które jednocześnie są jej jednostkami organizacyjnymi, stanowiącymi świetlice wiejskie. Uchwałą Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1159) w sprawie wprowadzenia zmian  w statucie Gryfińskiego Domu Kultury, do placówek filialnych a tym samym jednostek organizacyjnych tej instytucji zaliczono świetlicę wiejską w miejscowości Dołgie.
Budynek, w którym mieści się świetlica został wybudowany przez Gminę Gryfino i oddany do użytku na podstawie pozwolenia na użytkowanie z dnia 23 kwietnia 2007 r. W budynku świetlicy będzie prowadzona działalność statutowa GDK.
W związku z powyższym zachodzi konieczność ustanowienia dla tej instytucji kultury tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę cele statutowe GDK oraz dotychczas stosowaną praktykę w tym zakresie w odniesieniu do innych gminnych jednostek organizacyjnych, zasadne jest oddanie nieruchomości w użyczenie.

Sporządziła:
K.Lamperska