Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-149/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-149/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 65.250

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65.250
OGÓŁEM

65.250

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 76.390

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
 
801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
4300 Zakup usług pozostałych 65.250
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.000
80110   Gimnazja 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 140
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 140
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140
OGÓŁEM 76.390

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.140

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801      Oświata i wychowanie 3.000
80110   Gimnazja 3.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 140
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 140
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140
OGÓŁEM 11.140

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 7.000 zł – przesunięcia środków dokonuje się w związku ze wzrostem zapotrzebowania na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania samochodów służbowych urzędu;

Dział 754

  • 1.000 zł – przesunięcia środków budżetowych dokonuje się z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków UE na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziszewo w roku przyszłym;

Dział 801

  • 3.140 zł – zmian dokonuje się na wnioski Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie oraz Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkól w Gryfinie w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków będących w dyspozycji w/w jednostek.
  • 65.250 zł - zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2007, które zwiększa gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk