Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-42/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Nadleśnictwa Gryfino, gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica.

ZARZĄDZENIE NR 0151-42/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 kwietnia 2007 r.


w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Nadleśnictwa Gryfino, gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino odpłatnie  w dzierżawę od Nadleśnictwa Gryfino, na okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2009 r., gruntu stanowiącego część działki nr 74/1 o powierzchni 0,90 ha, położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, z przeznaczeniem pod boisko sportowe. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino od kilku lat włada gruntem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino, stanowiącym część działki nr 74/1 o powierzchni 0,90 ha, położonym w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, wykorzystywanym jako boisko sportowe. Ostatnia umowa najmu wygasła w dniu 31.12.2006 r.
W związku z tym, że przedmiotowy grunt nadal jest niezbędny dla potrzeb lokalnej społeczności, wystąpiono do Nadleśnictwa z wnioskiem o przedłużenie umowy na kolejne 3 lata, na co jednostka ta wyraziła zgodę zamieniając formę najmu na dzierżawę. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, dokonanie przez Burmistrza czynności wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Gminy na okres nie dłuższy niż trzy lata, nie wymaga zgody Rady Miejskiej w Gryfinie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska