Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym
Nowe Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2007 r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym
Nowe Czarnowo.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601/ - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działki oznaczonej numerem 43/6  o powierzchni 30 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo  oznaczonej w planie symbolem KD 01 – ulica dojazdowa, na łączną kwotę 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych). Kwota odszkodowania obejmuje wartość gruntu w wysokości 600 zł (sześćset złotych) oraz wartość części składowych tj. nasadzenia w kwocie 500 zł (pięćset złotych) i część ogrodzenia z siatki stalowej na słupach stalowych w cokole betonowym o długości 7,1 mb oraz ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych osadzonych w cokole betonowym o długości 15 mb w łącznej kwocie  1.100 zł (tysiąc sto złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne lub ich poszerzenie  z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.
W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową  w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki wraz z częściami składowymi na kwotę: 2.200,00 zł, tj. wartość gruntu w wysokości 600 zł (sześćset złotych) oraz wartość części składowych tj. nasadzenia w kwocie 500 zł (pięćset złotych) i część ogrodzenia z siatki stalowej na słupach stalowych w cokole betonowym o długości 7,1 mb oraz ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych osadzonych w cokole betonowym o długości 15 mb w łącznej kwocie 1.100 zł (tysiąc sto złotych).

W dniu 28 lutego 2007 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.
Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości.
W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

Sporządziła:
Żaneta Snoch