Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  56.400 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

852     Pomoc społeczna 56.400
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56.400
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 56.400
  OGÓŁEM 56.400 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  100.464 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

851     Ochrona zdrowia 19.064
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.064
4300 Zakup usług pozostałych 19.064
 
852     Pomoc społeczna 56.400
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56.400
3110 Świadczenia społeczne 56.400
 
926     Kultura fizyczna i sport 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
                 OGÓŁEM 100.464

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  44.064 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

   851     Ochrona zdrowia 19.064
85153   Zwalczanie narkomanii 16.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.700
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.664
     6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.664
 
926     Kultura fizyczna i sport 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
                 OGÓŁEM 44.064

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 0151 – 93 / 07 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 851

  • 19.064 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie;

Dział 852

  • 56.400 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 281/2007) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Dział 926

  • 25.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A pn. „Polsko-niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”.

Zarządzenie Nr 0151-93/07 z dnia 25 lipca 2007 r. uchyla się w związku z mylnym wprowadzeniem dotacji na zadania rządowe i przeznaczeniem jej na wydatki własne gminy. Wprowadzenie tej dotacji będzie dokonane uchwałą Rady Miejskiej.

Sporządziła:
Jolanta Staruk