Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 sierpnia 2007 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 o ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220;  Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806;  Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób prostuje się oczywista omyłkę pisarską w następujący sposób: w załączniku do zarządzenia w określeniu nazwy zadania lit. g) jest: „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być: „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej  w Sobiemyślu)”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W zarządzeniu nr 0151-83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób popełniono omyłkę wpisując w nazwie zadania w lit. g) „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu)”.
W związku z powyższym zasadnym jest sprostowanie tej omyłki.

Sporządziła:
Ewa Urbańska