Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-169/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0151-169/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 grudnia 2007 r.
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Małgorzata Kowalska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 3. Aniela Ziółkowska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 4. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 5. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 6. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 7. Iwona Kaczoruk - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 8. Elwira Kuczuńska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 9. Katarzyna Wróbel - przedstawiciel rodziców - członek komisji,
 10. Monika Stopczyńska - przedstawiciel rodziców - członek komisji,
 11. Lilia Kuźniewska - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 przy ul. Łużyckiej 24 w Gryfinie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Skład Komisji Konkursowej ustalono w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Przedszkola oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Sporządziła:
Marta Marczak