Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-5/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-5/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2007r.


w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
  2. Magdalena Chmura- Nycz – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Lidia Karzyńska-Karpierz – członek Komisji
  4. Marcin Para – członek Komisji
  5. Bożena Górak – członek Komisji
  6. Józefa Warężak – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major