Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  20 sierpnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 27.500 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
750      Administracja publiczna 27.500
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 3.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.500
4270 Zakup usług remontowych 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 850
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10.000
4430 Różne opłaty i składki 1.150
4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 5.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000
                 OGÓŁEM 27.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  27.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 750     Administracja publiczna 27.500
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.000
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000
                 OGÓŁEM 27.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 3.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na kierowanie radnych na szkolenia;
  • 4.500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania z przeznaczeniem na generowanie wydatków, które nie były planowane na bieżący rok budżetowy do dyspozycji GCR;
  • 20.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Sporządziła:
Jolanta Staruk