Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/07
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2007 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1447; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  28 lutego 2007 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2007 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa z przeznaczeniem na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych”
  2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2007 w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2007, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wspieranie społeczności wiejskich jest obowiązkiem Gminy i dlatego co roku w budżecie zabezpiecza się kwotę na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizacje imprez środowiskowych i kulturalnych. Przyznana kwota jest określona proporcjonalnie do liczby sołectwa i wynosi 6 zł na jednego mieszkańca.
W celu ujednolicenia sposobu wnioskowania, realizowania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego przyjmuje się zasady dysponowania tym funduszem.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-84/07
z dnia 12 lipca 2007 r.

 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców miejscowości sołeckiej Liczba mieszkańców w  pozostałych miejscowości Razem liczba mieszkańców sołectwa Przyznana kwota
  1. Bartkowo 159 - 159 954 zł
  2. Borzym 324 - 324 1944 zł
  3. Chlebowo 170 - 170 1020 zł
  4. Chwarstnica 329 - 329 1974 zł
  5. Czepino 426 Nowe Brynki 91 517 3102 zł
  6. Daleszewo 644 Łubnica 26 670 4020 zł
  7. Dołgie 287 - 287 1722 zł
  8. Drzenin 293 - 293 1758 zł
  9. Gardno 1107 - 1107 6642 zł
10. Krajnik 170 - 170 1020 zł
11. Krzypnica 177 Pastuszka 24 201 1206 zł
12. Mielenko Gryfińskie 132 - 132 792 zł
13. Nowe Czarnowo 766 - 766 4596 zł
14. Parsówek   92 - 92 552 zł
15. Pniewo 583 - 583 3498 zł
16. Radziszewo 459 - 459 2754 zł
17. Sobiemyśl 359 - 359 2154 zł
18. Sobieradz 291 - 291 1746 zł
19. Stare Brynki 496 Raczki 10 506 3036 zł
20. Steklinko   37 - 37 222 zł
21. Steklno 186 Ciosna 7
Gajki 24
Śremsko 8
225 1350 zł
22. Wirów 111 Wirówek 52 163 978 zł
23. Wełtyń 762 - 762 4572 zł
24. Włodkowice 24 Zaborze 25 49 294 zł
25. Wysoka Gryfińska 282 - 282 1692 zł
26. Żabnica 428 Dębce 121 549 3294 zł
27. Żórawie 110 Szczawno 41 151 906 zł
28. Żórawki 129 - 129

774 zł

RAZEM: 

9762 58.572 zł