Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151–19/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2007r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję Pana Macieja Szabałkina na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2.  Powołanie obowiązuje od dnia 05 lutego 2007r. i jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na okres do chwili objęcia obowiązków przez nowo powołanego po upływie kadencji zastępcę burmistrza.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia w zakresie związanym z nawiązaniem stosunku pracy powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Narastające zadania nałożone na organ wykonawczy gminy spowodowały konieczność zatrudnienia drugiego zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska