Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-147/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie Pniewo.

ZARZĄDZENIE NR 0151-147/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 / oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 562/3 o pow. 2742 m2 oraz udziału do 1/3 części w działce nr 562/1 o pow. 1668 m2, położonych  w obrębie Pniewo, w wysokości 110.000,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz udział do 1/3 części w działce nr 562/1 stanowiącej dojazd, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym.
Dla działki oznaczonej nr 562/3 o pow. 2742 m2 w wysokości 98.547,-zł oraz dla udziału w działce nr 562/1 w wysokości 9.991,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
Po doliczeniu kosztów cena działki pod zabudowę wynosi 100.000,-zł a udziału 10.000,-zł.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości - 110.000,-zł.

Sprzadziła:
J. Woldańska