Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2007 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889; z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, poz. 93, Nr 820, Nr 130, poz. 1112  i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 208, poz. 1531; z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-162/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Sportu, w której skład wchodzą:
  1. Tomasz Barański - przedstawiciel UKS Aikido-Taiso,
  2. Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica,
  3. Tadeusz Fabisiak - przedstawiciel SKF Gryf Gryfino,
  4. Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf,
  5. Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze,
  6. Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate,
  7. Artur Smolnik - przedstawiciel LKS Piast,
  8. Zbigniew Starosta - przedstawiciel UKS Marlin,
  9. Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno,
  10. Paweł Nikitiński - przedstawiciel KS Energetyk,
  11. Jacek Stefański - przedstawiciel MKS Hermes,
  12. Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo,
  13. Marek Reuter - przedstawiciel UKS Energetyk Junior,
  14. Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion,
  15. Piotr Romanicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  16. Daniel Cieślak - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W myśl regulaminu działania Gryfińskiej Rady Sportu powołanej Zarządzeniem Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku w jej skład wchodzą przedstawiciele klubów sportowych, którzy otrzymują dotacje celową z budżetu Gminy Gryfino. Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gryfińską Radę Sportu postanowił przyznać dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Aikido-Taiso”. Druga zmiana została spowodowana na wniosek klubu sportowego LKS „Piast” i jest związana ze zmianą przedstawiciela tego klubu jako członka Gryfińskiej Rady Sportu.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk