Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-130/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-130/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  8 października 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 107.664

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
852     Pomoc społeczna 30.758
85295   Pozostała działalność 30.758
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30.758
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 76.906
85415   Pomoc materialna dla uczniów 76.906
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 76.906
OGÓŁEM 107.664

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 16.500

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

16.500

85415   Pomoc materialna dla uczniów 16.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16.500
OGÓŁEM 16.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 116.274

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500
4280 Zakup usług zdrowotnych 500
4410 Podróże służbowe krajowe 5.000
 
852     Pomoc społeczna 19.200
85295   Pozostała działalność 19.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.200
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 76.906
85415   Pomoc materialna dla uczniów 76.906
3240 Stypendia dla uczniów 76.906
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90004   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500
4430 Różne opłaty i składki 500
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 6.000
85295   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 10
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10
 
852     Pomoc społeczna 6.658
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100
85295   Pozostała działalność 5.558
3110 Świadczenia społeczne 5.558
OGÓŁEM 116.274

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.110

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500
4260 Zakup energii 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.000
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.360
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.500
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.500
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.500
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.500
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.500
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.500
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.500
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.000
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.500
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.500
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.000
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.000
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 140
85415   Pomoc materialna dla uczniów 140
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 140
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 10
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10
 
852     Pomoc społeczna 1.100
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.100
OGÓŁEM 25.110

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 7.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na badania lekarskie i koszty delegacji pracowników urzędu;

Dział 852

  • 19.200 zł - zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) – część środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;

Dział 854

  • 76.906 zł - zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 423/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (II transza);

Dział 900

  • 500 zł – przesunięć środków budżetowych dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania wód opadowych z terenów gminnych do środowiska - niedobór środków na ten cel wynika ze zmiany przepisów podwyższających przedmiotowe opłaty;

Dział 852

  • 6.000 zł - zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) – część środków do dyspozycji Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół;

Dział 851, 852

  • 6.668 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z przeniesieniem brakujących środków na poszczególne paragrafy (1.110 zł) oraz w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) – część środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (5.558 zł);

Dział 854

  • 16.500 zł – zmniejszenia dotacji dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2007 przyznanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007  z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk