Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2007 r.
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1447; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2007 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa z przeznaczeniem na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych”.
  2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2007 w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2007, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-84/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2007.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Wspieranie społeczności wiejskich jest obowiązkiem Gminy i dlatego co roku w budżecie zabezpiecza się kwotę na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych. Przyznana kwota jest określona proporcjonalnie do liczby sołectw i wynosi 6 zł na jednego mieszkańca.
W celu ujednolicenia sposobu wnioskowania, realizowania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego przyjmuje się zasady dysponowania tym funduszem.
Zarządzenie Nr 0151-84/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 0151-25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2007, zostaje uchylone  z powodu omyłkowo podanej liczby mieszkańców sołectw, co spowodowało nieprawidłowe wyliczenie kwoty funduszu w poszczególnych sołectwach.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-97/07
z dnia 27 lipca 2007 roku

 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców miejscowości sołeckiej Liczba mieszkańców w  pozostałych miejscowości Razem liczba mieszkańców sołectwa Przyznana kwota
  1. Bartkowo 151 - 151   906 zł
  2. Borzym 326 - 326 1956 zł
  3. Chlebowo 170 - 170   1020 zł
  4. Chwarstnica 341 - 341 2046 zł
  5. Czepino 428 Nowe Brynki 89 517 3102 zł
  6. Daleszewo 656 Łubnica 25 681 4086 zł
  7. Dołgie 283 - 283 1698 zł
  8. Drzenin 292 - 292 1752 zł
  9. Gardno 1084 - 1084 6504 zł
10. Krajnik 169 - 169 1014  zł
11. Krzypnica 176 Pastuszka 24 200  1200 zł
12. Mielenko Gryfińskie 136 - 136   816 zł
13. Nowe Czarnowo 772 - 772 4632 zł
14. Parsówek 95 -   95   570 zł
15. Pniewo 627 - 627 3762 zł
16. Radziszewo 464 - 464 2784 zł
17. Sobiemyśl 362 - 362 2172 zł
18. Sobieradz 288 - 288 1728 zł
19. Stare Brynki 482 Raczki 10 492 2952 zł
20. Steklinko 38 -  38   228 zł
21. Steklno 196 Ciosna 5
Gajki 24
Śremsko 9
234  1404 zł
22. Wirów 128 Wirówek 48 176   1056 zł
23. Wełtyń 769 - 769 4614 zł
24. Włodkowice 23 Zaborze 23 46   276 zł
25. Wysoka Gryfińska 285 - 285 1710 zł
26. Żabnica 449 Dębce 121 570 3420 zł
27. Żórawie 150 Szczawno 40 190   1140 zł
28. Żórawki 122 - 122   732 zł

RAZEM:

  9880

59.280 zł