Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-123/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-123/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2007r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 113.063 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65.250
 
852     Pomoc społeczna 44.863
85219   Ośrodki pomocy Społecznej 23.125
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23.125
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.738
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 21.738
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.950
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.950
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.950
OGÓŁEM 113.063

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 138.063 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
801     Oświata i wychowanie 65.250
80195   Pozostała działalność 65.250
4300 Zakup usług pozostałych 65.250
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 44.863
85219   Ośrodki pomocy Społecznej 23.125
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.125
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.738
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.608
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 430
85415   Pomoc materialna dla uczniów 430
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 430
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85415   Pomoc materialna dla uczniów 360
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360
OGÓŁEM 138.063

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
OGÓŁEM 25.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  •  65.250 zł - dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 394/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)

Dział 852

  • 23.125 zł – dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2007) z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia  w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
  • 21.738 zł - dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 400/2007) z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Dział 854

  • 2.950 zł - dodatkowe środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 394/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza);

Dział 900

  • 25.000 zł – przeniesienie środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, a wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych na koszenie terenów gminnych nieujętych w umowie z PUK Sp. z o.o. oraz na wykonanie poprzeglądowych wycinek drzew.

Sporządziła:
Jolanta Staruk