Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  9 marca 2007r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381); zarządzam, co następuje:

po uzyskaniu pozytywnej opinii  komisji do spraw budżetu

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 47.918 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 16.327
80101   Szkoły podstawowe 16.327
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.327
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 23.739
80101   Szkoły podstawowe 23.739
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.739
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 7.852
80110     Gimnazja 7.852
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.852
OGÓŁEM 47.918

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 47.918 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 47.918
80101   Szkoły podstawowe 40.066
4810 Rezerwy 40.066
80110   Gimnazja 7.852
4810 Rezerwy 7.852
OGÓŁEM 47.918

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planach wydatków dokonuje się na wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino (kserokopie wniosków w załączeniu).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk