Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-173/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-173/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 grudnia 2007 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych określało warunki oraz tryb udzielania przedmiotowych skierowań i dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli w okresie wdrażania reformy systemu oświaty oraz finansowania działalności prowadzonych przez Gminę Gryfino jednostek oświatowych i Zakładu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w ramach wspólnego planu finansowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie tej ustawy i nieposiadające wymaganych kwalifikacji powinni byli uzupełnić kwalifikacje w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. W przeciwnym wypadku w tym dniu nastąpiłoby rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa.
Obecnie nauczyciele zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w jednostkach oświatowych Gminy Gryfino posiadają kwalifikacje wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto od roku budżetowego 2007 finansowanie działalności jednostek oświatowych Gminy Gryfino odbywa się w ramach odrębnych planów finansowych, a dysponentami środków ujętych w tych planach, w tym środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, są dyrektorzy tych jednostek.
W związku z powyższym dalsze odgórne regulowanie spraw dotyczących skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych jest niezasadne i należy uchylić zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj