Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-12/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie: upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-12/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2007r.


w sprawie: upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 11 ust. 5 uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2007, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem wydatków określonych w paragrafach z grup wynagrodzeń i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170), wydatków przeznaczonych na zakup energii (§4260), wydatków określonych w paragrafie dotyczącym odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) oraz wydatków na wydatki i zakupy inwestycyjne (§6050, §6060).

§ 3. Dla ujednolicenia pracy urzędu przenoszenia wydatków należy dokonywać w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują niezwłocznie Burmistrza Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 2 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz § 18 ust. 2 uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok, Burmistrz upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk