Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2007 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Na podstawie art.8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja składa się z członków powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na trzyletnią kadencję.
 3. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe oraz wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy według zasad określonych w ust. 4.
 4. Dwóch członków Komisji wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino a trzech członków Komisji rekomendują branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.
 5. Skład osobowy Komisji zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 6. Odwołanie któregoś z Członków Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Burmistrza, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji.

§ 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Gryfino w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania przestrzennego.

§ 5. Zobowiązuje się wszystkich Naczelników i Kierowników jednostek podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy do współpracy z Komisją w zakresie udostępniania dokumentów i przekazywania informacji związanych z działalnością Komisji.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 7. Z dniem wejścia w życie zarządzenia moc traci Zarządzenie Nr 151-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna działa na podstawie art.8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz powołując Gminną Komisję Urbanistyczno –Architektoniczną określa regulamin jej pracy. Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany do regulaminu obowiązującego od 2004 roku zastępując zarządzenie Nr 0151-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r.

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 0151-35/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z dnia 23 marca 2007 r.

 

REGULAMIN
PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1.

 1. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja powołana jest do opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, postępów w opracowywaniu planów miejscowych.
 3. Komisja może pełnić funkcje organu doradczego w stosunku do innych gmin na mocy porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino a odpowiednim Burmistrzem lub Wójtem.
 4. Udział w posiedzeniach Komisji członków nie będących pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest odpłatny. Ustala się stawkę za udział w posiedzeniu komisji za każdy dzień w wysokości 350 PLN dla przewodniczącego oraz 300 PLN dla pozostałych członków.
 5. Przy posiedzeniach Komisji organizowanych na zlecenie innych gmin udział wszystkich członków komisji jest odpłatny.

§ 2.

 1. Burmistrz powołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza komisji.
 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, właściwą Komisję Rady Miasta, Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz własnych członków.
 3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentują ją na zewnątrz.
 4. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzaniem protokołów z posiedzeń.

§ 3.

 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele samorządów terytorialnych , Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
 2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§ 4.

 1. Tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji informując o tym Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
 2. Zawiadomienia Członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Komisji należy wysłać co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

§ 5.

 1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji proponuje specjalistów do wykonania stosownych koreferatów, opinii lub ekspertyz.
 2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji może wybrać do opracowywania opinii lub ekspertyzy specjalistów spośród Członków Komisji jak i spoza Komisji.
 3. Umowę na opracowanie koreferatu, opinii bądź ekspertyzy, ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego Komisji, zawiera Burmistrz Miasta i Gminy. W przypadku gdyby wynagrodzenie specjalisty miało przekroczyć równowartość kwoty 6000 Euro wyboru specjalisty należy dokonać w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 4. Opracowane na piśmie koreferaty, opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

§ 6.

 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu Członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§ 7.

 1. Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji podpisują listę obecności.
 2. Kworum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.
 3. Obradom komisji przewodniczy Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
 4. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach do kworum zaliczeni zostaną Członkowie Komisji, którzy brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.

§ 8.

 1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii.
 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu Komisji, zwykła większością głosów Członków Komisji.
 3. W przypadku, gdy Członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
 4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
 5. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.

§ 9.

 1. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.
 2. Publicznie dostępne roczne raporty Komisji, poza opiniami sformułowanymi przez Komisję powinny ponadto zawierać omówienie dyskutowanych opracowań i koreferaty oraz oceny zmian zagospodarowania gminy dla Burmistrza.