Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-26/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok:

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-26/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2007r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381)oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 46.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750       Administracja publiczna 5.000
75011   Urzędy wojewódzkie 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.720
85415    Pomoc materialna dla uczniów 920
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 920
85495   Pozostała działalność 1.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90002   Gospodarka odpadami 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 100
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 758
80101   Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 258
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 1.535
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.535
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.535

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie 500
80101     Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY

801     Oświata i wychowanie 500
80101   Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 2.839
80101   Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.339
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.339
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 555
80101   Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801      Oświata i wychowanie 1.949
80101   Szkoły podstawowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.449
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.449
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 1.300
80110   Gimnazja 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
OGÓŁEM 46.756

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 46.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000
 
758     Różne rozliczenia 15.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 15.000
4810 Rezerwy 15.000
 
801       Oświata i wychowanie 4.300
80195   Pozostała działalność 4.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.300
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.720
85415   Pomoc materialna dla uczniów 920
3240 Stypendia dla uczniów 920
85495   Pozostała działalność 1.800
4300 Zakup usług pozostałych 1.800
 
900    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000
90002   Gospodarka odpadami 4.000
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 100
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 258
80101   Szkoły podstawowe 258
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

258
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 1.535
80101   Szkoły podstawowe 1.535
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.535
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 2.339
80101   Szkoły podstawowe 2.339
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.339
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 55
80101   Szkoły podstawowe 55
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 1.449
80101   Szkoły podstawowe 1.449
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.449
OGÓŁEM 46.756

§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-26/07
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 lutego 2007r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
750     Administracja publiczna 31.560   B.PLUSKOTA
75011   Urzędy wojewódzkie 16.560  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000  
4300 Zakup usług pozostałych 2.900  
4410 Podróże służbowe krajowe 400  
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.076  
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.076  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773  
4120 Składki na Fundusz Pracy 103  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200  
750     Administracja publiczna   16.560 E.SZNAJDER
75011   Urzędy wojewódzkie   16.160
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   260
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13.000
4300 Zakup usług pozostałych   2.900
4410 Podróże służbowe krajowe   400

751

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   5.076 J.SATANOWSKA
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   5.076
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   773
4120 Składki na Fundusz Pracy   103
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4.200
750     Administracja publiczna   10.000 R.KLECHA
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
OGÓŁEM 31.636 31.636  

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.000 zł – przenoszone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań administracji zleconych;

Dział 756

  • 25.000 zł – przeniesione środki w kwocie 10.000 zł oraz uruchomione z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów komorniczych, powoływania biegłych oraz opłaty egzekucyjne a w szczególności na koszty ekspertyzy wykonanej przez biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym wobec Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino;

Dział 854

  • 2.720 zł – przenoszone środki dotyczą wydatków związanych z zakupem pomocy naukowych oraz innych form pomocy dla uczniów oraz na organizację Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Dział 900

  • 4.000 zł – przenoszenia środków dokonuje się z uwagi na prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na opracowanie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfono na lata 2004-2006”;

Dział 851

  • 100 zł – zmiana dotyczy korekty planu finansowego na dodatkowe wynagrodzenie roczne (OPS Gryfino);

Dział 801

  • 9.936 zł – przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału BWS do dyspozycji poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum dokonuje się z przeznaczeniem na organizację konkursów międzyszkolnych (4.300 zł) oraz na wnioski poszczególnych dyrektorów szkół podstawowych w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków budżetowych (5.636 zł);

Zmiana dysponentów środków budżetowych związana jest z prawidłową klasyfikacją poszczególnych wydatków budżetowych.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk