Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-15/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-15/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2007r.


w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 80 poz. 717, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r., Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r., Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298)

§ 1.

 1. Do nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych oraz obiektów sportowych będących własnością gminy Gryfino uprawnione są kluby sportowe, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie gminy Gryfino, a także Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie:
  1. okresu, w którym klub sportowy realizacje zadania zlecone przez gminę i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy Gryfino,
  2. zakresu rzeczowego zleconego przez gminę zadania.
 3. Warunki określone w ust. 2 nie dotyczą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

§ 2.  Uprawnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy następujących obiektów:

 1. sal gimnastycznych:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
  2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
  3. w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy,
  4. w Szkole Podstawowej w Gardnie,
  5. w Szkole Podstawowej w Żabnicy,
  6. w Gimnazjum w Gryfinie,
 2. obiektów sportowych:
  1. boisk przy Gimnazjum w Gryfinie,
  2. boisk wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym na stadionie przy ul. Sportowej,
  3. kortów wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym na stadionie przy ul. Sportowej,
  4. sali do uprawiania sportów siłowych wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym  w budynku przy ul. Sportowej 1.

§ 3

 1. Kluby sportowe mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 1 pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy ze szkołą lub Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z zastrzeżeniem, iż umowy nie mogą być podpisywane przez kierowników sekcji lecz przez osoby uprawnione w statucie klubu sportowego do podejmowania decyzji w tym zakresie.
 2. Dyrektorzy: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gimnazjum oraz szkół podstawowych, obowiązani są dołączyć do umowy regulamin korzystania z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych, z uwzględnieniem:
  1. odpowiedzialności materialnej za powierzony obiekt i mienie,
  2. możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy z powodu łamania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej lub obiektu sportowego,
  3. zastrzeżenia, iż nieodpłatne korzystanie z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych może być czasowo zawieszone z uwagi na niezbędne remonty lub inne ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez szkołę lub obowiązek udostępnienia sali gimnastycznej lub obiektu sportowego na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4

 1. Dyrektorzy szkół i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zawierają umowy z klubami sportowymi dotyczące nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych po zabezpieczeniu dostępu do nich przez uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, a także po uwzględnieniu wcześniej podjętych zobowiązań.
 2. Uprawnienia, o których mowa w § 1 nie ograniczają prawa innych podmiotów do odpłatnego wynajmu sal gimnastycznych lub obiektów sportowych.

§ 5

 1. Uprawnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 stycznia 2007 r.
 2. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie powiadamia w ciągu 7 dni dyrektorów szkół oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie o podpisaniu umowy z danym klubem sportowymi, na realizację zadania zleconego w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 142/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 października 2003 roku w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem sal gimnastycznych na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Ustawa o kulturze fizycznej pozwala tworzyć warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. W związku z istnieniem w Gminie Gryfino sześciu Szkół Podstawowych i jednego Gimnazjum posiadających sale gimnastyczne oraz obiektów sportowych znajdujących się w Gryfinie przy ul. Sportowej, które zostały przejęte przez gminę Gryfino w dniu 1 września 2006 roku, istnieje potrzeba odciążenia klubów sportowych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, które mają siedzibę, prowadzą działalność na terenie gminy Gryfino i wykonują zadania z zakresu kultury fizycznej z opłat za wynajem obiektów służących jej rozwojowi.

Sporządził:
Daniel Cieślak